Login

Wachtwoord vergeten?
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende stageplek?

Wij zijn op zoek naar stagiairs op gebied van: marketing, IT, commercieel, communicatie. Als jij nog een leerzame stage zoekt, neem dan vooral contact met ons op! Dit kan via m.verkerk@studentsflirt.nl

 

 

Algemene voorwaarden

 
 
Algemene voorwaarden Studentsflirt.nl
Versie geldig vanaf: 16 mei 2011
 
 Preambule


Studentsflirt.nl dient als platform waar personen met elkaar in contact kunnen komen. Studentsflirt.nl dient enkel als technische ondersteuning en laagdrempelig platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Deelnemers mochten lijden als gevolg van het gebruik van de website van Studentsflirt.nl.
 
Artikel 1 Definities
 
1.1          Studentsflirt.nl: de eenmanszaak Studentsflirt.nl. Statutair gevestigd te Haarlem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 52252396.
1.2          Deelnemer(s): een natuurlijk persoon of personen die de Website van Studentsflirt.nl gebruiken en over een Profiel beschikken.
1.3          Profiel: een persoonlijk profiel van een Deelnemer, welke de Deelnemer zelf aanmaakt en aanvult met persoonlijke gegevens.
1.4          Website: de website van Studentsflirt.nl, te bereiken via www.Studentsflirt.nl.
 
Artikel 2 Algemene bepalingen
 
2.1          Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Studentsflirt.nl deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.
2.2          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studentsflirt.nl en de Deelnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.3          Studentsflirt.nl behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Studentsflirt.nl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Deelnemer hier één maand voorafgaand van op de hoogte. Het staat Deelnemers die reeds betaling hebben verricht vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.
Artikel 3 Aanmelding
 
3.1          Aanmelding bij Studentsflirt.nl is alleen mogelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar.
3.2          De Deelnemer dient bij aanmelding alle (persoonlijke)gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke)gegevens dient de Deelnemer onmiddellijk door te geven aan Studentsflirt.nl door deze gegevens in zijn profiel aan te passen.
 
Artikel 4 Profiel
 
4.1          Iedere Deelnemer bepaalt tijdens de aanmelding zelf inloggegevens, waarmee toegang tot het persoonlijke Profiel verkregen kan worden.
4.2          De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door Studentsflirt.nl toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Deelnemer, is Studentsflirt.nl gerechtigd het Profiel te blokkeren of te verwijderen.
4.3          De Deelnemer is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Profiel van de Deelnemer worden gedaan.
4.4          Indien derden zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Deelnemer, zonder dat dit de Deelnemer toegerekend kan worden, dient de Deelnemer dit onmiddellijk na ontdekking aan Studentsflirt.nl te melden.
4.5          Studentsflirt.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Profiel door derden.
4.6          De Deelnemer vrijwaart Studentsflirt.nl van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Profiel van de Deelnemer.
4.7          Onbetaalde Profielen waar binnen een periode van zes maanden niet wordt ingelogd, zullen worden verwijderd.
 
Artikel 5 Gebruik Studentsflirt.nl
 
5.1       Nadat de Deelnemer een Profiel heeft aangemaakt krijgt de Deelnemer toegang tot de diensten van Studentsflirt.nl.
5.2       Indien Deelnemers via de Website een afspraak maken, adviseert Studentsflirt.nl de ‘datetips’ te raadplegen zoals die staan weergegeven op de Website. Studentsflirt.nl verstrekt deze datetips op vrijwillige basis en is nimmer aansprakelijk voor eventueel foutieve informatie die hierin wordt weergegeven.  
 
Artikel 6 Verplichtingen Deelnemer
 
6.1          De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van Studentsflirt.nl
6.2          De Deelnemer dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.
6.3          De Deelnemer dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke Studentsflirt.nl aan de Deelnemer zal melden.
6.4          De Deelnemer dient oprecht te handelen richting Studentsflirt.nl en andere Deelnemers.
6.5          De Deelnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Studentsflirt.nl en andere Deelnemers.
6.6          De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Studentsflirt.nl en andere Deelnemers. De Deelnemer dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.
6.7          Het is de Deelnemer niet toegestaan om Studentsflirt.nl te gebruiken voor commerciële doeleinden. Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: acquisitie, uitlokking of prostitutie.
6.8          Het is de Deelnemer niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
6.9          Het is de Deelnemer niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Ook is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Studentsflirt.nl of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.
6.10       Het is de Deelnemer verboden om persoonlijke gegevens, waarmee Deelnemers buiten Studentsflirt.nl om contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort), op de Website te plaatsen.
6.11       De Deelnemer dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.
6.12       Indien de Deelnemer handelt met een bepaling in artikel 6, heeft Studentsflirt.nl het recht het Profiel van de Deelnemer onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8, zonder dat Studentsflirt.nl gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade.
 
 Artikel 7 Persoonsgegevens
 
7.1          Studentsflirt.nl kan de door deelnemer opgegeven persoonsgegevens verstrekken aan derden, zonder hier voorafgaand nadere toestemming voor te vragen.
7.2          Studentsflirt.nl handelt te allen tijden in overeenstemming met het gehanteerde privacy statement. Door gebruik te maken van de door Studentsflirt.nl aangeboden diensten verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de bepalingen uit het privacy statement.
 
Artikel 8 Beëindiging
 
8.1          Deelnemers kunnen hun Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.
8.2          Het Profiel zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door Studentsflirt.nl worden verwijderd.
8.3          Studentsflirt.nl is te allen tijden gerechtigd om een Profiel te verwijderen indien de Deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Deelnemer op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Studentsflirt.nl.
8.4          Studentsflirt.nl is gerechtigd een Profiel te verwijderen zonder de Deelnemer daar vooraf schriftelijk over te informeren.
8.5          Indien Studentsflirt.nl overgaat tot verwijdering van een Profiel, laat dit het recht van Studentsflirt.nl om eventueel gelede schade te vorderen, onverlet.
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 
9.1          Studentsflirt.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Deelnemer.
9.2          Studentsflirt.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Deelnemers op de Website.
9.3          Studentsflirt.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Deelnemers van de website.
9.4          Studentsflirt.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Deelnemer wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Deelnemers of derden.
9.5          In het geval Studentsflirt.nl aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Deelnemer van verplichtingen die uit de wet of deze voorwaarden voortvloeien, zal de Deelnemer Studentsflirt.nl vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Studentsflirt.nl.
9.6          Studentsflirt.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Deelnemer verschuldigd te zijn.
 
Artikel 10 Intellectueel eigendom
 
10.1       Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Studentsflirt.nl ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Studentsflirt.nl of diens licentiegevers.
10.2       De in artikel 10.1 omschreven eigendomsrechten van Studentsflirt.nl mogen door de Deelnemer op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Studentsflirt.nl nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.
10.3       Indien een Deelnemer inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Studentsflirt.nl, is de Deelnemer een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Studentsflirt.nl van ten minste duizend Euro. Studentsflirt.nl behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
  
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschil
 
11.1       Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Deelnemer en Studentsflirt.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2       De Deelnemer en Studentsflirt.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
11.3       Klachten van een Deelnemer zullen met uiterste zorg en vertrouwelijkheid in behandeling genomen worden Studentsflirt.nl, waarbij Studentsflirt.nl er naar streeft een ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.